Priatelia ĎAKUJEME za podporu našej myšlienky

Súťažný poriadok pre súťaže prebiehajúce na Facebook a Instagram stránke ZeZáhorá - lokálne potraviny

(ďalej len „súťažný poriadok“)

Prevádzkovateľ súťaží: ZeZáhorá s.r.o., 908 71 Moravský Svätý Ján 896, IČO:53596731
(ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“)

Podmienky súťaží: Súťaže na Facebook alebo Instagram stránke ZeZáhorá sú jednorazové reklamné a propagačné súťaže vyhlásené prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v súťažnom poriadku.

Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže.

Pravidlá súťaží:

Súťaží sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila všetky podmienky stanovené týmto súťažným poriadkom (ďalej ako „účastník“).

Pre zapojenie do súťaží je potrebné zanechať komentár pod súťažným postom, v ktorom súťažiaci uvedie odpoveď na súťažnú otázku alebo pripojí printscreen.

Každý účastník sa môže v 1 súťaži zapojiť iba 1-krát, prostredníctvom 1 komentára. V prípade viacnásobného zapojenia bude do súťaže zaradený iba prvý komentár.

Predmetom súťaží sú menšie hmotné výhry a poukážky, ktoré budú výhercom doručené prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Súťaže sú organizované na území Slovenskej republiky.

Vyhodnotenie súťaží bude uverejnené vždy pod víťazným komentárom v deň, ktorý bude vopred určený pri vyhlásení súťaže formou postu na Facebook alebo Instagram stránke ZeZáhorá. Výhercovia budú určení buď podľa správneho alebo najbližšieho tipu pri tipovacích otázkach, alebo na základe žrebovania, v prípade ak bude súťažnou úlohou iba vyjadriť svoj názor/postreh či pripojiť printscreen. Ak bude v prípade tipovacích súťaží výherných tipov viac, výherca bude rovnako vybraný náhodným žrebovaním.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci ZeZáhorá s.r.o. ako aj ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa preukáže, že účastník je vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a výhra mu nebude odovzdaná. Ak vylúčenej osobe už výhra bola odovzdaná, je povinná ju vrátiť v plnej výške prevádzkovateľovi súťaže a zároveň nahradiť prevádzkovateľovi súťaže všetky náklady, iné výdavky a nahradiť škodu, ktorá mu bola spôsobená neoprávnenou účasťou vylúčenej osoby v súťaži.

Výhry, žrebovanie a vyrozumenie výhercov:
Výherca bude prostredníctvom Facebooku alebo Instagramu vyzvaný, aby súkromnou správou na Facebooku alebo Instragme zaslal svoju doručovaniu adresu. Po obdržaní adresy bude výhercovi odoslaná výhra.
V prípade, že adresa výhercu nebude doručená do 10-tich kalendárnych dní od vyhlásenia víťaza, výherca stráca nárok na výhru. Žrebovanie výhrier sa uskutoční vždy v ohlásenom termíne v priestoroch prevádzkovateľa súťaže ZeZáhorá s.r.o.

Výherca nemá voči prevádzkovateľovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme. V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo nespĺňa/nespĺňal podmienky a pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia súťažného poriadku má prevádzkovateľ súťaže právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno na sociálnej sieti Facebook, a to na účely vedenia súťaže. Výherca okrem toho udeľuje súhlas so spracovaním údajov v rozsahu, meno, priezvisko a adresa bydliska. Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby, a to právo požadovať od prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným prevádzkovateľovi súťaže. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.zezahora.sk.

Počas konania a aj po skončení súťaže je zo strany prevádzkovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle platných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia:

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, ukončit alebo zrušiť.

Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania prevádzkovateľom súťaže. Výhra podľa tohto súťažného poriadku je príjmom podľa ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“) a podlieha zdaneniu, pričom prijaté výhry alebo ceny v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur za cenu alebo výhru sú od dane oslobodené.

Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými usatnoveniami Občianskeho zákonníka.

Účastníci svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto súťažným poriadkom. Účastníci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka výhru nemožno vymáhať.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú príslušné ustanovenia súťažného poriadku.

V Moravskom Svätom Jáne, dňa 15.5.2021

ZeZáhorá s.r.o.